BM STROJE.CZ

Poučení o zpracování osobních údajů

Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste se seznámili s obsahem tohoto Poučení o zpracování osobních údajů.

 • Domů
 • Poučení o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení  směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též „nařízení GDPR“) jsou Vám, jakožto subjektům údajů, tímto poskytovány níže uvedené informace, a to zejména o tom, (i) jaké osobní údaje shromažďujeme, (ii) jak s těmito údaji nakládáme, (iii) na základě jakých právních základů osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům osobní údaje využíváme, (iv) komu jsme oprávněni tyto osobní údaje  poskytnout, (v) jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů, jakož i (vi) kde lze získat informace o Vašich osobních údajích, jež zpracováváme.

Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste se seznámili s obsahem tohoto Poučení o zpracování osobních údajů („Poučení“). Vaše případné dotazy jsme připraveni zodpovědět na kontaktním e-mailu: info@bmstroje.cz případně v sídle společnosti na adrese Pastviny 26, Žamberk, 564 01.

A. OBECNÉ INFORMACE

Totožnost správce:

Milan Bednařík, IČO: 86903357, se sídlem Pastviny 26, Žamberk, 564 01, zapsaná v živnostenském rejstříku MÚ Žamberk Ev. č.: 361109-128716 („BM STROJE“ nebo též „správce“)

Kontaktní údaje správce:

(i) Kontaktní adresa: Pastviny 26, Žamberk, 564 01, (ii) kontaktní e-mail: info@bmstroje.cz, (iii) kontaktní telefon: +420 775 035 625. 

B. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

BM STROJE, jakožto správce osobních údajů, nakládá s Vašimi osobními údaji v souladu s platnou právní úpravou a vždy tak, aby v maximální možné míře byla zajištěna bezpečnost Vašich dat. Správce dodržuje zásady zpracování osobních údajů stanovené platnou právní úpravou a plně respektuje nejvyšší standardy ochrany osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů. Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Účelem zpracování osobních údajů je (i) nabízení obchodu, služeb a produktů BM STROJE, zasílání obchodních sdělení, dále (ii) marketingová komunikace a marketingový průzkum, včetně získání názoru ohledně míry Vaší spokojenosti s plněním/službami poskytovanými BM STROJE s cílem dosažení zkvalitňování poskytovaných plnění/služeb a/nebo (iii) zasílání personalizovaných nabídek obchodu, služeb a produktů BM STROJE identifikovaných na základě využívání produktů, služeb a webových stránek BM STROJE, případně Vašeho chování a Vašich osobních preferencí; a to pro ty účely, pro něž byl souhlas udělen. Právním základem zpracování je souhlas se zpracováním osobních údajů udělený subjektem údajů dle článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Jde zejména o nabízení obchodu, služeb a produktů BM STROJE a šíření obchodních sdělení, a to různými komunikačními kanály jako např. poštou, elektronickými komunikačními prostředky (zejména elektronickou poštou (e-mailová komunikace), zprávami zasílanými na mobilní telekomunikační zařízení prostřednictvím telefonního čísla), případně prostřednictvím telefonických hovorů či webových stránek BM STROJE. Za těmito účely BM STROJE zpracovává Vaše

(i)  identifikační údaje, tj. jméno, příjmení, titul

(ii)  kontaktní údaje, tj. telefon, e-mailová adresa, kontaktní adresa

(iii)  další osobní údaje, tj. IP adresa,

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím k tomu pověřených zaměstnanců správce a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených správcem na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Ve spojení se zpracováním osobních údajů pro účely:

 1. nabízení obchodu, služeb a produktů BM STROJE, kdy jde zejména o nabízení produktů a služeb BM STROJE a šíření obchodních sdělení, a to různými komunikačními kanály jako např. poštou, elektronickými komunikačními prostředky (zejm. elektronickou poštou (e-mailová komunikace), zprávami zasílanými na mobilní telekomunikační zařízení prostřednictvím telefonního čísla), případně prostřednictvím telefonických hovorů či webových stránek, a

 2. marketingové komunikace a marketingového průzkumu, zahrnujícího získávání Vašeho názoru ohledně míry Vaší spokojenosti s plněním/službami poskytovanými BM STROJE s cílem dosažení zkvalitňování poskytovaných plnění/služeb nejste předmětem žádného rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování, jež by pro Vás mělo jakékoli právní nebo podobné významné účinky či by se Vás jakkoli významně dotýkalo; v rámci zpracování Vašich osobních údajů BM STROJE pro tyto účely nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Ve spojení se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných nabídek obchodu, služeb a produktů BM STROJE identifikovaných na základě využívání produktů, služeb a webových stránek správce, případně Vašeho chování a Vašich osobních preferencí, jste předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování, a to zejména profilování.

Automatizované rozhodování, a to zejména profilování, bude prováděno zejména formou (postupem) logických a/nebo algoritmických operací, kdy náš systém dle Vašeho využívání produktů, služeb a našich webových stránek, případně Vašeho chování a Vašich osobních preferencí, umožní, aby Vám byly zasílány pro Vás relevantní personalizované nabídky, o nichž se domníváme, že budou pro Vás zajímavé.

Významem automatizovaného rozhodování, a to zejména profilování, tak je, že nám umožní zasílat Vám personalizované nabídky obchodu, služeb a produktů naší společnosti, které by Vás mohly zajímat. V této souvislosti věříme, že se nám pomocí personalizovaných nabídek obchodu, služeb a produktů naší společnosti podaří obracet se na Vás s nabídkami, které Vás budou oslovovat a shledáte tyto zajímavými.

Důsledkem automatizovaného rozhodování, a to zejména profilování, bude postup, kdy od nás v rámci personalizovaných nabídek budete dostávat pro Vás relevantní obchodní sdělení, neboť našim cílem je zasílat Vám takové personalizované nabídky obchodu, produktů a služeb naší společnosti, které pro Vás budou zajímavé.

BM STROJE Vás upozorňuje, že poskytnutí osobních údajů pro shora uvedené účely není zákonnou ani smluvní podmínkou (zákonným ani smluvním požadavkem) pro uzavření smlouvy. Není tedy Vaší povinností předmětné osobní údaje poskytnout, jakož ani dát souhlas s jejich zpracováním pro shora uvedené účely. Pro vyloučení pochybností tak upozorňujeme, že udělení souhlasu není naším smluvním požadavkem a není jím podmíněno další trvání smlouvy (včetně poskytnutí služeb) mezi Vámi a BM STROJE. Dále Vás tímto upozorňujeme, že pokud udělíte BM STROJE souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat (blíže k tomuto v části „Právo odvolat souhlas“ v tomto Poučení).

Doba uložení osobních údajů:

Vaše osobní údaje budou správcem BM STROJE uloženy k účelům:

 1. nabízení obchodu, služeb a produktů BM STROJE, zasílání obchodních sdělení na dobu 10 let

 2.  marketingová komunikace a marketingový průzkum, včetně získání názoru ohledně míry Vaší spokojenosti s plněním/službami poskytovanými BM STROJE s cílem dosažení zkvalitňování poskytovaných plnění/služeb na dobu 10 let

 3. zasílání personalizovaných nabídek obchodu, služeb a produktů BM STROJE identifikovaných na základě využívání produktů, služeb a webových stránek BM STROJE případně Vašeho chování a Vašich osobních preferencí na dobu 10 let

 Příjemce, kategorie příjemců:

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce BM STROJE, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s Vašimi osobními údaji, a to při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. Dále Vaše osobní údaje budou zpřístupněny obchodním partnerům, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů našich zákazníků a třetích osob (subjektů údajů), které ke zpracování osobních údajů udělily naší společnosti souhlas (jedná se o tzv. zpracovatele, s nimiž má správce BM STROJE uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů jako např. zpracovatelé, kteří nám poskytují serverové, webové nebo IT služby, případně služby rozesílání obchodních sdělení. Případně pak Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám z jiného důvodu v souladu s platnými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii ani mezinárodní organizaci.

C. VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právo na přístup k osobním údajům:

Jakožto subjekt údajů máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím o:

 1. účelech zpracování;

 2. kategoriích dotčených osobních údajů;

 3. příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

 4. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, o kritériích použitých ke stanovení této doby;

 5. existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či právu vznést námitku proti tomuto zpracování;

 6. právu podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů);

 7. veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;

 8. tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání. Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Platí, že právem získat kopii nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu:

Jakožto subjekt údajů máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz:

Jakožto subjekt údajů máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

 2. odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

 3. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

 4. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;

 5. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, je-li dána zákonná výjimka, zejména pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo b) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování:

Jakožto subjekt údajů máte právo na to, aby správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:

 1. popíráte přesnost osobních údajů – v takovém případě zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

 2. zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;

 3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy tyto osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, či z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů:

Jakožto subjekt údajů máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl správci. Správce Vám na základě Vaší žádosti poskytne údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně je na Vaši žádost poskytne jinému jednoznačně určenému správci, je-li to to technicky proveditelné. Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Realizací práva na přenositelnost údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo odvolat souhlas:

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste BM STROJE, povinni udělit. Máte právo kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený pro shora uvedené účely (či některé z nich), odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním. Odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete (i) podepsaným písemným oznámením o odvolání souhlasu zaslaným písemně na kontaktní adresu BM STROJE nebo (ii) oznámením o odvolání souhlasu formou e-mailu zaslaného na kontaktní e-mail BM STROJE uvedený shora v tomto Poučení. Dovolujeme si upozornit, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud odvoláte svůj souhlas, BM STROJE ukončí zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím Váš souhlas, k nimž byl souhlas s jejich zpracováním odvolán, nicméně BM STROJE může být oprávněna, případně i povinna, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat z titulu jiného právního základu (tj. jiný zákonný důvod).

Právo podat stížnost u dozorového úřadu:

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušen zákon (vč. nařízení GDPR), máte právo podat stížnost na postup správce u některého dozorového úřadu, přičemž dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Tímto nejsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany stanovené na ochranu subjektu údajů platnými právními předpisy.

D. DALŠÍ INFORMACE

Způsob uplatnění práv subjektem údajů:

Jakožto subjekt osobních údajů můžete svá práva ve spojení se zpracováním osobních údajů vůči správci uplatnit kontaktováním správce na kontaktní adrese BM STROJE, Pastviny 26,  Žamberk 564 01, případně na kontaktní e-mailové adrese správce info@bmstroje.cz

Poskytování informací správcem:

Správce poskytuje informace písemně v listinné podobě. Pokud však budete kontaktovat správce elektronicky na kontaktní e-mailové adrese správce, správce Vám poskytne informace elektronicky (formou e-mailové zprávy), nepožádáte-li o poskytnutí informací v listinné podobě. Tím není dotčeno Vaše právo na přenositelnost údajů.

Milan Bednařík – BM STROJE, Pastviny 26, Žamberk 564 01, Podnikatel zapsán v živ. rejstříku MÚ Žamberk Ev. č.: 361109-128716

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare